Siirry suoraan sisältöön

Ekonomiskt stöd

Sydvästra Finlands Cancerförening beviljar vårddygnsersättningar och startbidrag för utgifter som orsakats av cancerbehandlingen. De ekonomiska stöden är riktade till medlemmar som bor inom verksamhetsområdet.

Vårddygnsersättning och startbidrag

I Sydvästra Finlands Cancerförenings budget finns ett fritt disponibelt anslag, inom vars ramar man betalar understöd till föreningsmedlemmar som bor inom verksamhetsområdet. Understöden ska ersätta en del cancerpatientens vårdkostnader, enligt nedanstående villkor. Om du inte redan är medlem i föreningen, kan du fylla i blanketten på vår hemsida.

Fyll i medlemsansökan

Ersättningsansökningarna ska postas (märk kuvertet med ”Vårddygnsersättningar”) till adressen Sydvästra Finlands Cancerförening rf, Meri-Karina, Seitskärgatan 35, 20900 Åbo. Ansökningar kan också lämnas i postlådan vid infopunkten på Tyks T-sjukhus. Märk att man av patientsäkerhetsskäl inte kan skicka ansökningar per e-post.

Bekanta dig med dataskyddspolicyn (PDF) (bara på finska)

Ersättningsformer

 • Vårddygnsersättning 5 €/dygn eller besök utbetalas för cancerpatienters vårddygn på sjukhus, poliklinikbesök, cellgifts- eller strålbehandling (seriebehandling) och för lymfterapi Ersättning ges för högst 100 vårddygn eller besök per kalenderår.
 • Startbidrag vid insjuknandet eller om cancern förnyas.
  • Barn: skild ansökningsblankett både för vårddygnsersättning och för startbidrag. (se slutet av sidan)
  • 18-40-åringar: 200 € engångssumma
  • över 41-åringar: 50 € engångssumma

Att ansöka om vårddygnsersättning

 • Inför första ansökan bifogas ett utlåtande om sjukdomen, vårdtid och vårdplats samt kopior av fakturorna (inte kontoutdrag, sammanställningar eller liknande) från läkare, socialarbetare eller sjukskötare till den första ansökan. Dessutom behövs kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och kontonummer) för att kunna betala ut stödet. Du kan använda blanketten som laddas från hemsidan (se längre ner.)
 • I fortsättningen kan du ansöka om vårddygnsersättning genom att skicka in kontaktuppgifter och kopior av fakturorna.
 • Barn och unga (under 18 år) har egna blanketter (se slutet av sidan).
 • Säkerställ att din ansökan är tydligt ifylld med kontaktuppgifter och det kontonummer, dit ersättningen ska betalas.
 • Vi skickar inget skilt meddelande om utbetalningen. Vi kontaktar er per telefon endast i oklara fall.
 • Ersättningarna utbetalas i regel varannan vecka.

OBS! Man bör ansöka om ersättningar senast inom ett halvt år efter räkningens förfallodag. Ersättningssumman baserar sig på de ersättningsvillkor som gällt under det kalenderår då vården utförts. Ifall sökanden blir medlem i föreningen då vården redan har inletts, utbetalas ersättningar fr.o.m. den dag då medlemskapet inletts.

Ersättning utbetalas inte

 • Till sökande som inte uppfyller ovannämnda krav i sin ansökan.
 • För sådana kostnader som i övrigt uppfyller ersättningsvillkoren, men som sökanden redan har fått, eller kan ansöka om ersättning för via offentliga medel, eller enligt gällande försäkringsavtal från en försäkringsinstans.
 • För vård på hemsjukhus, via hemsjukvård, hemservice eller bäddavdelning på åldringshem. Undantaget är palliativ vård för cancerpatienter, vilket särskilt bör nämnas i ansökan.
 • Ifall sökanden vårdats för annat än cancer, till exempel lunginflammation, försämrat allmäntillstånd, höftoperation etc.
 • Till dödsbon, ifall den till ersättning berättigade föreningsmedlemmen avlider under påbörjad behandling, och inte har ansökt om understöd under sin livstid.
 • För läkar-, rese- och begravningsutgifter.

Sydvästra Finlands Cancerförenings styrelse besluter varje år om ersättningsvillkoren, på basen av det ekonomiska läget.

Ladda ner ersättningsvillkoren för vårddygnsersättning och startbidrag (pdf) (bara på finska)

Ansökningsblankett

Ladda ner ansökningsblanketten för vårddygnsersättning och startbidrag (pdf) (bara på finska)

Tilläggsuppgifter

 • medlemskontoret, tel. 044 451 5565 (må–to kl. 9.00–16.00)
 • Frågor gällande utbetalningar: Bokföringsbyrå Tilitoimisto Rantalainen, tel. 010 2077 762

Vårddygnsersättning och startbidrag för barncancerpatienter

Barncancerfamiljer kan ansöka om ett bidrag på 600 € då ett barn under 18 år insjuknar i cancer, då sjukdomen förnyas eller om barnet avlider. Dessutom är Sydvästra Finlands Cancerförenings medlemsfamiljer berättigade till vårddygnsersättning för barnets sjukhusdygn, seriebehandlingar och poliklinikbesök. Ersättningen är 5 € per dygn eller besök.

Ansökningsblanketter

Ladda ner ansökningsblanketten för barncancerpatienternas vårddygnsersättning (pdf) (bara på finska)
Ladda ner ansökningsblanketten för barncancerpatienternas startbidrag (pdf) (bara på finska)

Tilläggsuppgifter

 • medlemskontoret, tel. 044 451 5565 (må–to kl. 9.00–16.00)