Siirry suoraan sisältöön

Nuuskailmiö puhututtaa Varsinais-Suomessa

(14.6.2019)

Turussa ja koko maakunnan alueella on selviä merkkejä siitä, että jopa 10-vuotiaat käyttävät nuuskaa. Varsinais-Suomessa ongelma on tunnistettu ja nuorten nikotiinituotteiden käytön en-naltaehkäisyyn puututaan monipuolisella ja osallistavalla toiminnalla.

Nuuskasta on kehittynyt ongelma ja yhä nuoremmat altistuvat terveyshaitoille nuuskan käytön myötä. Nuuska on uusi ja kiehtova tuote, jonka käyttöön houkuttelevat mm. tuotteiden helppo saatavuus ja käyttö sekä tiedonpuute ja kaveripiirin asenteet. Huolestuttavaa on, että nuuskan käyttö koskee yhä nuo-rempia.

Perhe on keskeinen tekijä lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan tämän päivän vanhem-muus tarvitsee tukea, jolla turvataan lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys. Vanhemmuutta tukemalla on saatu myös lapsen ja nuoren päihteiden käyttö vähenemään. Oikea-aikainen ja näyttöön perustuva tieto nuorille edesauttaa nuorten asennoitumista päihteisiin ja vaikuttaa sitä myöten myös niiden käyttöön.

Varsinais-Suomessa asia on tunnistettu ja siihen puututaan monipuolisella toiminnalla

Varsinaissuomalaisille nuorille ja heidän lähiaikuisilleen on tarjolla monipuolista ja osallistavaa toimintaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulun NIKO – Terveydenedistäminen nuor-ten arjessa -projektin ja sen laajan yhteistyöverkoston kautta. Projektin ensisijaisena tavoitteena on en-naltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä ja kehittää nuorten pariin jalkautuvaa moni-puolista terveyttä edistävää toimintaa.

Lisäksi Turun liikuntalautakunta on jo päättänyt, että urheiluseuroille myönnettävien avustuksien ehtona on sitoutuminen lasten ja nuorten tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn. Ehto tulee voimaan vuoden 2020 avustuksissa, mutta jo ensi syksynä urheiluseuroja koulutetaan asiaan liittyen.

Nuorten terveydenedistämistyössä tärkeää on usean toimijan samansuuntainen, asiantuntijuuteen pe-rustuva yhteistyö. Verkostojen avulla tavoitetaan yhä useampi nuori, vanhempi ja ammattilainen, ja sa-malla saadaan toiminta näkyväksi ja pysyväksi osaksi alueellista terveydenedistämistyötä. Lisäksi on huomioitava, että terveydenedistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä heidän kanssaan, jolloin työ on vaikuttavinta.

Menestyksekäs nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen vaatii yksilöiden, yhteisöjen ja yhteis-kunnan toimia. Mikään taho ei selviä tästä työstä yksin, vaan lasten ja nuorten nikotiinittomuuden edistä-minen edellyttää monen toimijan yhteistyötä ja samaan päämäärään tähtäävää toimintaa.

NIKO-projekti on toiminut vuodesta 2017 ja projektille on myönnetty kaksivuotinen jatkorahoitus vuosiksi 2019–2021. Projektin pitkäaikaisena tavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta ter-veydestään huolehtiva nuoriso. Projektissa luodaan helposti saatavilla olevia, tarveperustaisia ja lähellä nuoria tapahtuvaa toimintaa ja verkostoja. NIKO on ollut mukana myös kouluttamassa alueen ammatti-laisia, mm. Turun koulujen kouluterveydenhoitajia. Projektin edustus on mukana myös Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön työryhmässä.